Σήμερα είναι::

SOLVIT

Αναρτήθηκε από: 0

Εάν ζείτε, εργάζεστε ή αναπτύσσετε επιχειρηματική δραστηριότητα σε άλλη χώρα της ΕΕ, μπορεί να συναντήσετε δυσκολίες εξαιτίας άδικων κανόνων και αποφάσεων, ή γραφειοκρατικών διαδικασιών που συνιστούν διακρίσεις εις βάρος σας.

Γι αυτό, εάν, ως πολίτης ή επιχειρηματίας άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, συναντήσετε πρόσθετα εμπόδια από δημόσιες αρχές που δεν εφαρμόζουν τους νόμους της ΕΕ…

μπορείτε να απευθυνθείτε στο SOLVIT.

Το SOLVIT είναι ένα δίκτυο on-line επίλυσης προβλημάτων στο οποίο τα κράτη μέλη της ΕΕ συνεργάζονται για την – επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν από την κακή εφαρμογή της νομοθεσίας της εσωτερικής αγοράς από τις δημόσιες αρχές. Σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ (καθώς και στη Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) υπάρχει από ένα κέντρο SOLVIT. Τα κέντρα SOLVIT μπορούν να βοηθήσουν στο χειρισμό παραπόνων πολιτών αλλά και επιχειρήσεων. Τα κέντρα SOLVIT είναι μέρος της εθνικής διοίκησης και έχουν ως αποστολή να προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα δέκα εβδομάδων. Οι υπηρεσίες SOLVIT παρέχονται δωρεάν.

Το SOLVIT είναι σε λειτουργία από τον Ιούλιο του 2002. Αν και την ευθύνη λειτουργίας του έχουν τα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει τα μέσα και, όταν χρειάζεται, προσφέρει τη βοήθεια της για επιτάχυνση της επίλυσης προβλημάτων. Η Επιτροπή, διαβιβάζει επίσης ορισμένα από τα επίσημα παράπονα που δέχεται στο SOLVIT όταν υπάρχει βάσιμη προοπτική το πρόβλημα να μπορέσει να επιλυθεί χωρίς προσφυγή σε νομικές διαδικασίες.

Η εσωτερική αγορά προσφέρει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πολλές ευκαιρίες. Μπορεί να θέλετε να πάτε σε κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να σπουδάσετε, να εργαστείτε, να ακολουθήσετε το σύντροφό σας ή να ζήσετε μετά τη σύνταξη. Ή ακόμη μπορεί να θέλετε να στήσετε μια επιχείρηση ή να πουλήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

Αν και η εσωτερική αγορά λειτουργεί εν γένει καλά, είναι σχεδόν αναπόφευκτο να γίνονται μερικές φορές κάποια λάθη ή να παρουσιάζονται προβλήματα ερμηνείας σχετικά με τα έννομα δικαιώματά σας. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε προβλήματα με την εξασφάλιση άδειας παραμονής, με την άρνηση αναγνώρισης διπλώματος ή επαγγελματικών προσόντων, με την ταξινόμηση του αυτοκινήτου σας, με τα εργασιακά σας δικαιώματα, με την κοινωνική ασφάλιση, με τους φόρους εισοδήματος ή με τα δικαιώματα συμμετοχής σε εκλογές. Ή μπορεί η επιχείρησή σας να αντιμετωπίσει διοικητικά εμπόδια, πρόσθετες εθνικές απαιτήσεις σχετικά με προϊόντα που διατίθενται ήδη στην αγορά άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, ή προβλήματα με την επιστροφή του ΦΠΑ.

Μερικές φορές τα προβλήματα αυτά αναφύονται λόγω έλλειψης πληροφόρησης σχετικά με τα δικαιώματά σας στην Ευρώπη και για το πώς εφαρμόζονται οι διαδικασίες σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Στις περιπτώσεις αυτές, μπορεί να βοηθήσει διευκρινιστικά η πύλη “Your Europe” στο δικτυακό τόπο Europa.

Αλλά και αν είστε ήδη καλά πληροφορημένος για τα δικαιώματά σας στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς αλλά προσπαθείτε ματαίως να τα ασκήσετε σε μια άλλη χώρα της ΕΕ, το SOLVIT είναι πάντοτε εδώ για να σας βοηθήσει.

Όταν υποβάλλετε μια υπόθεση στο SOLVIT, το τοπικό σας κέντρο SOLVIT (γνωστό ως κέντρο SOLVIT της χώρας καταγωγής) προβαίνει σε ένα πρώτο έλεγχο των λεπτομερειών της αίτησής σας ώστε να βεβαιωθεί ότι αφορά πράγματι κακή εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς και ότι υπάρχουν διαθέσιμες όλες οι απαραίτητες πληροφορίες. Στη συνέχεια, εισάγει την υπόθεσή σας σε ένα σύστημα βάσης δεδομένων on-line που την προωθεί αυτόματα στο κέντρο SOLVIT του άλλου κράτους μέλους όπου έχει παρουσιαστεί το πρόβλημα (γνωστό ως επικεφαλής κέντρο SOLVIT).

Το επικεφαλής κέντρο SOLVIT θα πρέπει να επιβεβαιώσει μέσα σε μια εβδομάδα αν θα αναλάβει ή όχι την υπόθεσή σας. Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εάν κρίνει ότι η υπόθεσή σας είναι καλά τεκμηριωμένη και υπάρχουν βάσιμες προοπτικές ότι μπορεί η λύση να είναι εφαρμόσιμη. Σε μερικές περιπτώσεις το πρόβλημα μπορεί να είναι όχι μόνον η εφαρμογή αλλά και αυτό το ίδιο το κανονιστικό πλαίσιο. Εάν η επίλυση ενός προβλήματος απαιτεί ανάκληση ενός συγκεκριμένου νομικού κανόνα, αυτό μπορεί να απαιτήσει αρκετούς μήνες αν όχι και περισσότερο – μπορεί δε να απαιτήσει την ανάληψη επίσημης νομικής δράσης. Στις περιπτώσεις αυτές το SOLVIT δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, αν και ένα κράτος μέλος που έχει συμφωνήσει να τροποποιήσει τον υπό αμφισβήτηση κανόνα μπορεί να αποφασίσει να παραιτηθεί και της εφαρμογής του.

Η προθεσμία για ανεύρεση λύσης στο πρόβλημα είναι 10 εβδομάδες.

Τα δύο κέντρα SOLVIT θα συνεργαστούν προσπαθώντας να επιλύσουν το πρόβλημα ενώ θα τηρείστε ενήμερος για την πρόοδο και την προτεινόμενη λύση από το κέντρο SOLVIT της χώρας καταγωγής σας.

Το SOLVIT είναι ένας εναλλακτικός μηχανισμός επίλυσης διαφορών και αποδίδει πολύ ταχύτερα από την υποβολή επίσημης καταγγελίας. Δεν είστε υποχρεωμένοι να δεχθείτε την προτεινόμενη λύση αλλά και δεν μπορείτε να την προσβάλετε επίσημα μέσω SOLVIT. Παρ’ όλα αυτά, εάν ένα πρόβλημα δεν επιλυθεί, ή εάν θεωρείτε την προτεινόμενη λύση ως μη αποδεκτή, μπορείτε πάντοτε να προχωρήσετε σε νομικές διαδικασίες μέσω εθνικών δικαστηρίων ή να υποβάλετε επίσημη καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ο SOLVIT ασχολείται, κατ’ αρχήν, με οποιοδήποτε διασυνοριακό πρόβλημα μεταξύ μιας επιχείρησης ή πολίτη, αφενός, και μιας εθνικής δημόσιας αρχής, αφετέρου, το οποίο αφορά πιθανώς κακή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ. Οι τομείς πολιτικής με τους οποίους έχει ασχοληθεί περισσότερο μέχρι τώρα το SOLVIT είναι οι εξής:

 • Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και διπλωμάτων
 • Πρόσβαση στην εκπαίδευση
 • Άδειες παραμονής
 • Δικαιώματα συμμετοχής σε εκλογές
 • Κοινωνική ασφάλιση
 • Εργασιακά δικαιώματα
 • Άδειες οδήγησης
 • Ταξινόμηση οχημάτων με κινητήρα
 • Συνοριακοί έλεγχοι
 • Πρόσβαση προϊόντων στην αγορά
 • Πρόσβαση υπηρεσιών στην αγορά
 • Εγκατάσταση ως αυτοαπασχολούμενου
 • Δημόσιες συμβάσεις
 • Φορολογία
 • Ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων ή πληρωμών

Ο παραπάνω κατάλογος είναι ενδεικτικός. Το SOLVIT εξετάζει κάθε υπόθεση που πληροί τα παραπάνω κριτήρια.

Ωστόσο, αφού το SOLVIT είναι μια ανεπίσημη προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου είναι ήδη σε εξέλιξη νομικές διαδικασίες.

Ετικέττες

|

0 Σχόλια

A- A A+